Doel

Statutair

 1. De Stichting heeft ten doel het beheren, het (doen) exploiteren en het instandhouden van historische reddingboten, in het bijzonder van de motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ en voorts al hetgeen, in de ruimste zin, met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
  De Stichting draagt zorg voor het in zeewaardige staat houden van genoemde reddingboot, opdat de boot, indien nodig, kan worden ingezet gedurende de winterperiode en ten behoeve van public relations activiteiten.
 2. De Stichting dient het algemeen belang en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
  • Het verstrekken van achtergrondinformatie over de naam van de historische reddingboot;
  • Het deelnemen aan evenementen, samen met de boten van het Helders Historische Reddingboten Collectief;
  • Het promoten van het belang tot behoud van historische reddingboten.
 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
 5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan hen door de Stichting vergoed.
  Aan bestuurders kan geen beloning vacatie- of presentatiegeld worden toegekend.

Effectief

De motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ dient bij bezoeken aan meerdere plaatsen in het land, als het tastbare ‘vervoermiddel’ voor het uitdragen van het bijzondere ‘verhaal’ over het hulpfonds De Zeemanspot. Dat fonds ondersteunde de gezinnen van 18.000 zeelieden tijdens WO II.
Met plaatselijke organisaties voor onderwijs en cultuur worden vaartochten gemaakt met scholieren en jongvolwassenen.

Uitsluitend gedragen door vrijwilligers

Ook de betrokkenen bij de Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot, anders dan de leden van het bestuur, doen hun werk als vrijwilligers. Van een financiële beloning is bij dit project geen sprake. Op basis van declaraties worden gemaakte onkosten vergoed.

scholieren aan dek van De Zeemanspot