Stichting

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder.

Doel

Artikel 2

 1. De Stichting heeft ten doel het beheren, het (doen) exploiteren en het instandhouden van historische reddingboten, in het bijzonder van de motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ en voorts al hetgeen, in de ruimste zin, met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
  De Stichting draagt zorg voor het in zeewaardige staat houden van genoemde reddingboot, opdat de boot, indien nodig, kan worden ingezet gedurende de winterperiode en ten behoeve van public relations activiteiten.
 2. De Stichting dient het algemeen belang en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
  • Het verstrekken van achtergrondinformatie over de naam van de historische reddingboot;
  • Het deelnemen aan evenementen, samen met de boten van het Helders Historische Reddingboten Collectief;
  • Het promoten van het belang tot behoud van historische reddingboten.
 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
 5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan hen door de Stichting vergoed.
  Aan bestuurders kan geen beloning vacatie- of presentatiegeld worden toegekend.

Vermogen

Artikel 3

 1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
  1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  2. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
  3. subsidies;
  4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
  5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  6. alle andere baten.
 2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 585 86237